1. Tillämplighet

Dessa leveransbestämmelser gäller all försäljning från Skylink AB gentemot köpare, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

2. Uppgifter om produkter mm.

Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, prestanda, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån köpeavtal uttryckligen hänvisar till dem.

3. Priser

Alla lämnade priser avser svenska kronor, SEK och gäller exklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar normal produktförpackning. Emballage därutöver, såsom pallar, pallkragar och liknande är ej inkluderat i priserna, om inte det särskilt angivits. Alla priser gäller tills vidare och kan ändras utan föregående avisering. Lämnade anbud gäller 1 månad om inte annat särskilt angivits.

4. Leveransvillkor

Vid order överstigande 5 000 SEK fraktfritt. För order understigande 5 000 SEK samt på stamkabel debiteras alltid frakt. För material som packats på pall, tas för varje EUR-pall ut en avgift enligt p.ö.s. prislista. På ordererkännande angiven leveransdag anges den dag då godset ska lämna Skylink AB. Eventuell försening ger köparen ingen rätt till skadestånd i någon form, såvida inte särskild överenskommelse träffats om detta. Expeditionsavgift = 0 SEK, Faktureringsavgift = SEK. Speciella villkor vid kabelförsäljning:
Angivna priser på kabel gäller hela trummor. Avmätt kabel debiteras med nettopris +15%. Minsta längd är 100 m.

5. Betalningsvillkor

Kredit lämnas efter sedvanlig kreditprövning, normalt 30 dagar netto, kreditbeloppets storlek bedöms för varje enskild kund. I annat fall sker betalning mot efterkrav. Vid försenad betalning tillämpas dröjsmålsränta, vars storlek Skylink AB skall informera om på ordererkännande eller faktura.

6. Äganderättförbehåll

Om det kan antagas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser gentemot Skylink AB, har Skylink AB rätt att återta sådant gods som fortfarande lagligen kan återtas. Äganderätten till levererade varor kvarstår hos Skylink AB tills dess full betalning erlagts.

7. Returer

Returer av levererat gods får endast ske efter Skylink AB´s godkännande korrekt ifylld blankett, vänligen se reklamationer & återköp. Returförsändelsen får ej beläggas med någon form av lösen utan hela fraktkostnaden ska betalas av köparen. Om returen förorsakats av felleverans eller annan felaktig åtgärd av Skylink AB, kommer Skylink AB dels att återbetala fraktkostnaderna och dels ersätta returnerade varor med ny leverans alternativt kreditera dem enligt motsvarande faktura. Vid returer skall av godkänd blankett bifogas där det klart framgå anledningen till reklamationen samt av oss erhållit referensnummer.

Vid andra av Skylink AB godkända returer krediteras fakturabeloppet minus avdrag för kostnader (normalt 20%).

8. Hävning av köp

Köparen har rätt att häva köp endast om Skylink AB överskrider avtalat leveransdatum, under förutsättning att köparen skriftligen påtalat leveransförseningen och Skylink AB inte inom 20 arbetsdagar därefter levererat godset. Om anledningen till förseningen är sådan som beskrivits under punkt 10 har köparen dock ej rätt att häva köpet.

9. Garanti

Om en produkt inom två år efter Skylink AB´s fakturadatum befinnes vara behäftad med konstruktions- och/eller fabrikationsfel har köparen rätt att sända tillbaka produkten till Skylink AB för att på Skylink AB´s bekostnad få produkten reparerad eller utbytt mot motsvarande felfri produkt. Köparen står för fraktkostnaderna från köparen till Skylink AB medan Skylink AB står för fraktkostnaderna från Skylink AB till köparen. Skylink AB´s garantiansvar omfattar inga som helst följdkostnader.

10. Force majeure

Om Skylink AB p g a arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner el-ler annan liknande händelse som står utanför Skylink AB´s kontroll förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet befrias Skylink AB från dessa förpliktelser.

11. Tvist

Tvist med anledning av avtalet och allt som har samband med det ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Därest sådan förhandling inte kommer till stånd eller leder till någon överenskommelse äger part rätt att föra talan inför svensk domstol.